Zespół Tańca Dawnego "Belriguardo"

Zespół Tańca Dawnego Belriguardo inaczej „piękny widok” - działa od wrze¶śnia 2002 r w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14a, a istnieje od listopada 2001 roku. Jest zespołem tanecznym, w którego skład wchodz± pasjonaci kultury i obyczajowoś¶ci dawnej. Jest jednym z nielicznych zespołów tego typu istniej±cym w Polsce a jedynym w Lublinie. Inicjatork± i choreografk± zespołu jest Małgorzata Wojcieszuk. Zespół jest laureatem II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Tańca Dawnego „Pawana” 2007 r. we Wrocławiu, oraz laureatem III miejsca konkursu „Pawana ‘2006”. Zespół występuje zarówno w kraju m.in. w Lublinie, gdzie rokrocznie występuje z okazji Nocy Kultury, Jarmarku Jagiellońskiego, Dni Lublina itp., jak też m.in. w Krakowie, gdzie reprezentuje Lublin na Międzynarodowym Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza, Wrocławiu, Wieliczce, Pieskowej Skale jak i za granic± min. w Agadirze, we Lwowie, Debreczynie na Węgrzech.

Zespół Tańca Dawnego „Belriguardo” stylem nawi±zuje do epoki ¶średniowiecza, renesansu i baroku , kiedy to taniec stał się ważnym elementem kultury dworskiej, a także zapocz±tkował taniec towarzyski. W oparciu o Ľźródła historyczne próbuje w sposób twórczy nawi±zywać do ówczesnych tańców Polskich i zachodnioeuropejskich.

 

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie