"Portret drzewa" - grafika


Elżbieta Wąsala

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego istnieje 13 lat, od 5 lat prowadzony jest specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, którego działania są na bieżąco rozszerzanie stosownie do potrzeb - zajęcia terapeutyczne, psychoterapia, psychedukacja, poradnictwo, spotkania informacyjne.
Działania Stowarzyszenia są realizowane przy współudziale finansowym Miasta w ramach "Strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Lublinie w latach 2001 - 2010", Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Bieżące zadania Stowarzyszenia obejmują:

Centrum Interwencji Kryzysowej zapewniające specjalistyczną pomoc w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, w sytuacji kryzysu psychicznego i depresji, konfliktu i przemocy w środowisku rodzinnym oraz innych sytuacjach "załamania nerwowego". Z pomocy Centrum może skorzystać osoba, która z powodu zaostrzenia choroby psychicznej lub innej przyczyny prowadzącej do kryzysu psychicznego, nie potrafi samodzielnie funkcjonować. Osoba zgłaszająca ma możliwość: rozmowy ze specjalistą w Centrum lub w domu, rozwiązania kryzysu psychicznego w sposób inny, niż poprzez umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, doraĄnego noclegu poza miejscem zamieszkania, gdy jest to konieczne, jednorazowej konsultacji, krótkotrwałej psychoterapii.

Hostel dla osób po psychiatrycznym leczeniu szpitalnym, których aktualny stan zdrowia pozwala na zadawalające funkcjonowanie w grupie poza placówkami stacjonarnej opieki zdrowotnej. Z pobytu w Hostelu mogą skorzystać osoby, których sytuacja mieszkaniowa jest szczególnie trudna (osoby bezdomne, pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo lub patologicznych, mieszkające daleko od placówek zapewniających rehabilitację psychiatryczną). Pacjenci korzystający z tej formy pomocy, mają zapewnione zamieszkanie przez określony czas w Hostelu; specjalistyczną opiekę, rehabilitację psychospołeczną

Ośrodek Wsparcia "Serce" funkcjonujący w systemie pobytu dziennego. Osobom z Lublina i regionu Ośrodek oferuje: zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne, psychoedukację i zajęcia dyskusyjne; psychoterapię indywidualną i grupową; kompleksowe poradnictwo dla osób chorych i ich rodzin.

Nauczycielom i uczniom lubelskich szkół oraz pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych Ośrodek oferuje:
- szkolenia i kursy przygotowujące do profesjonalnej pracy z osobami chorymi psychicznie ukierunkowane na rozszerzenie wiedzy na temat chorób psychicznych, poznanie form terapii i opieki;
- spotkania edukacyjne na temat zaburzeń psychicznych zwiększające świadomość na temat chorób psychicznych i ich następstw, przyczyniające się do przełamywania stereotypów na temat chorób psychicznych oraz barier w kontaktach społecznych.
Studentów i wolontariuszom Ośrodek oferuje:
- praktyki studenckie, staże przygotowujące do pracy z osobami chorymi;
- szkolenia i warsztaty z zakresu poradnictwa i interwencji kryzysowej.

Programy Integracyjne
Od 5 lat prowadzone są Integracyjne Warsztaty Teatroterapii - cykliczne spotkania integracyjne "Teatroterapia i rekreacja" odbywające się w okresie wakacyjnym, każdego roku w innym rejonie Polski.
Warsztaty ukierunkowane są na przełamywanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier w kontaktach społecznych, rozwijanie aktywności społecznej, wyjście z roli osoby chorej, kompensowanie niepełnosprawności poprzez pracę twórczą w środowisku ludzi zdrowych, aktywizację ruchową oraz poznanie geografii i historii danego miejsca.

Projekt "Artyści Życia" realizowany od dwóch lat we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 w Lublinie, skierowany jest do młodzieży i nauczycieli lubelskich szkół oraz do podopiecznych i pracowników organizacji samorządowych i pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Projekt obejmuje: cotygodniowe spotkania integracyjnej grupy graficznej w MDK nr 2, prowadzonej przez specjalistę z zakresu technik graficznych, warsztaty graficzne dla grup zorganizowanych, wydawnictwa (okolicznościowe, katalogi wystaw, kartki pocztowe z reprodukcjami prac uczestników projektu), wycieczki do galerii, publikacje informacji o projekcie na stronach internetowych oraz internetową galerię prac na www.mdk2.lublin.pl. Projekt uczestniczył również w realizacji idei programu Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi", a z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych (w ramach projektu MDK nr 2 "Nie jesteś sam") grafiki nadrukowane na banerach eksponowane były w plenerze: na Placu Łokietka i przy ul. Krakowskie Przednmieście.
Dodatkowo w sierpniu 2004 uczestnicy projektu wzięli udział w integracyjnym Plenerze Graficznym, towarzyszącym Warsztatom Teatralnym w Kazimierzu Dolnym.
W bieżącym roku szkolnym nasze działania zostaną poszerzone o konkurs literacki "Artyści Życia" , przeznaczony dla lubelskiej młodzieży (dotyczący twórczości osób niepełnosprawnych w kategoriach), wydanie specjalnego numeru gazety MDK "Po Schodach" poświęconego w całości twórczości niepełnosprawnych oraz wystawę poplenerową.

W opinii ogółu ciągle istnieje stereotyp osoby chorej psychicznie wynikający z medialnej kreacji oraz niewiedzy społeczeństwa na temat faktycznego problemu. Projekt "Artyści Życia" ma te opinie zmieniać poprzez prezentację osób niepełnosprawnych jako ludzi aktywnych i kreatywnych. Dzięki temu nie są izolowani, zyskują szanse na wyjście z roli osoby chorej, działają w swoim środowisku - środowisku twórców, artystów a ludzie młodzi dotknięci choroba - wśród zdrowych rówieśników. I tak poznają ich inni ludzie, którzy przestają się ich bać - dostrzegają w nich współpracowników i przyjaciół.

Elżbieta Wąsala,
prezes Lubelskiego stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego

© 2004 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie