Symbole Polski

O zmianach

Ustawa (do zapisania)

USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z dnia 9 wrze郾ia 2005 r.)


Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z p騧n. zm.1)) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

1) na ko鎍u tytu逝 ustawy dodaje si wyrazy "oraz o piecz璚iach pa雟twowych";

2) w art. 3:

a) dodaje si ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Na budynkach siedzib podmiot闚, o kt鏎ych mowa w art. 2a, umieszcza si urz璠owe tablice z god貫m Rzeczypospolitej Polskiej oraz urz璠owe tablice z napisem nazwy tego podmiotu.

1b. Urz璠owa tablica z god貫m ma kszta速 owalny w uk豉dzie pionowym, obw鏚k bia這-czerwon i t這 szare, na kt鏎ym znajduje si god這 Rzeczypospolitej Polskiej. Urz璠owa tablica z napisem jest prostok徠na w uk豉dzie poziomym, ma t這 czerwone, a litery napisu bia貫.",

b) dodaje si ust. 4 w brzmieniu:

"4. Rada Ministr闚 okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wzory oraz wymiary urz璠owych tablic z god貫m Rzeczypospolitej Polskiej i napisem, a tak瞠 spos鏏 ich umieszczania na budynkach siedzib podmiot闚, o kt鏎ych mowa w art. 2a, bior帷 pod uwag czytelno嗆 i estetyk tablic oraz funkcjonalno嗆 ich umieszczania.";

3) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo瞠, w drodze rozporz康zenia, wprowadzi 瘸這b narodow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporz康zenie w szczeg鏊no軼i powinno okre郵a przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania 瘸這by narodowej, uwzgl璠niaj帷 uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyj皻e w tym zakresie zwyczaje.

2. W czasie trwania 瘸這by narodowej flag pa雟twow opuszcza si do po這wy masztu.";

4) dodaje si art. 16a-16d w brzmieniu:

"Art. 16a. Piecz璚i Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, t這czona piecz耩 okr庵豉 鈔ednicy 77 mm, zawieraj帷a po鈔odku wizerunek or豉 ustalony dla god豉 Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "Rzeczpospolita Polska".

Art. 16b. 1. Piecz璚i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, t這czona piecz耩 okr庵豉 鈔ednicy 62 mm, zawieraj帷a po鈔odku wizerunek or豉 ustalony dla god豉 Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej".

2. Piecz璚i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, t這czona piecz耩 okr庵豉 鈔ednicy 62 mm, zawieraj帷a po鈔odku wizerunek or豉 ustalony dla god豉 Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "Senat Rzeczypospolitej Polskiej".

3. Piecz璚i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, t這czona piecz耩 okr庵豉 鈔ednicy 62 mm, zawieraj帷a po鈔odku wizerunek or豉 ustalony dla god豉 Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 16c. 1. Urz璠ow piecz璚i jest metalowa, t這czona piecz耩 okr庵豉 zawieraj帷a po鈔odku wizerunek or豉 ustalony dla god豉 Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadaj帷y nazwie podmiotu uprawnionego do u篡wania urz璠owej piecz璚i.

2. Urz璠ow piecz璚i gminy, powiatu, samorz康u wojew鏚ztwa lub zwi您ku jednostek samorz康u terytorialnego mo瞠 by r闚nie piecz耩, o kt鏎ej mowa w ust. 1, zawieraj帷a po鈔odku, zamiast wizerunku or豉 ustalonego dla god豉 Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub wojew鏚ztwa. Odcisk piecz璚i z herbem nie mo瞠 by umieszczany na dokumentach urz璠owych w sprawach z zakresu administracji rz康owej.

3. Urz璠owej piecz璚i u篡waj podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 2a.

Art. 16d. Rada Ministr闚 okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wymiary oraz spos鏏 u篡wania i strze瞠nia urz璠owych piecz璚i, a tak瞠 tryb zamawiania i spos鏏 wyrobu urz璠owych piecz璚i oraz nadz鏎 nad ich wyrobem, uwzgl璠niaj帷 w szczeg鏊no軼i konieczno嗆 zapobie瞠nia utracie urz璠owych piecz璚i przez uprawnione podmioty.".

Art. 2. Akty prawne wydane w celu wykonania dekretu, o kt鏎ym mowa w art. 3, zachowuj moc do czasu wydania rozporz康ze wymaganych przez ustaw, o kt鏎ej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

Art. 3. Traci moc dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o piecz璚iach pa雟twowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314, z 1956 r. Nr 7, poz. 43, z 1957 r. Nr 10, poz. 42, z 1980 r. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 34, poz. 199 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126).

Art. 4. Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

________

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta造 og這szone w Dz. U. z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 467.


© Dzia Program闚 i Promocji - M這dzie穎wy Dom Kultury nr 2 w Lublinie