Symbole Lublina

MDK 2
powrót

Przepisy prawne

Załącznik
do uchwały Nr 609/XXVIII/2005
Rady Miasta LubIin
z dnia 24 lutego2005 r.

STATUT MIASTA LUBLIN

Rozdział II. GMINA LUBLIN

§ 6

1. Herb Miasta Lublin, flagę Miasta Lublin, flagę urzędową oraz hejnał Miasta Lublin Rada ustanowiła w uchwale Nr 465/XXI/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi Miasta Lublin, flagi urzędowej Miasta Lublin i hejnału Miasta Lublin opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2004 r. Nr 149 poz. 2107. Wizerunek herbu Miasta Lublin, flagi Miasta Lublin, flagi urzędowej Miasta Lublin oraz hejnału Miasta Lublin przedstawia odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego Statutu.
2. Rada w odrębnych uchwałach może ustanowić hymn, pieczęć, sztandar oraz inne insygnia i symbole miejskie określając zasady ich używania.
3. Rada w odrębnej uchwale może nadać honorowe obywatelstwo Miasta Lublin.

Uchwała nr 465/XXI/2004
Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi Miasta Lublin, flagi urzędowej Miasta Lublin i hejnału Miasta Lublin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala co, następuje:

§ 1

Herbem Miasta Lublin jest umieszczony w czerwonym polu zwrócony w prawo srebrny kozioł ze złotymi karbowanymi rogami i złotymi kopytami wspinający się z zielonej murawy na zielony krzak winny. Wzór herbu Miasta Lublin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Barwami Miasta Lublin są kolory: biały, zielony i czerwony ułożone w trzech równoległych pasach. Barwy Miasta Lublin stanowią składniki flag Miasta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Flagą Miasta Lublin jest płat materii o proporcjach 5:8 składający się z trzech pasów poziomych, górnego - białego o szerokości 2/5 płata, środkowego - zielonego o szerokości 1/5 płata oraz dolnego - czerwonego o szerokości 2/5 płata. Wzór flagi Miasta Lublin określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Flagą urzędową Miasta Lublin jest płat materii o proporcjach 5:8 składający się z trzech pasów poziomych, górnego - białego o szerokości 2/5 płata, środkowego - zielonego o szerokości 1/5 płata oraz dolnego - czerwonego o zerokości 2/5 płata. Pośrodku płata umieszczony jest dwustronnie herb Miasta Lublin. Wzór flagi urzędowej Miasta Lublin określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustanawia się hejnał Miasta Lublin. Zapis nutowy hejnału określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Herb i flagi stanowią własność Miasta Lublin i podlegają ochronie.

§ 7

Zasady używania herbu, flag i hejnału Miasta Lublin określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Traci moc uchwała nr XXXVIII/376/92 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 17 grudnia 1992 roku w sprawie udzielania zezwoleń na używanie herbu i nazwy miasta Lublina.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Targoński

Załącznik Nr 6

Zasady używania herbu, flag i hejnału Miasta Lublin

§ 1

1. Herb Miasta może być używany przez:
a) organy, jednostki organizacyjne i pomocnicze Miasta oraz jednostki wchodzące w skład administracji zespolonej Miasta Lublin,
b) osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykonujące w imieniu Miasta zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Herb może być użyty również przez inne podmioty niż określone w ust. 1 w celu niekomercyjnym bądź informacyjnym, z zachowaniem zasad określonych w § 4.

§ 2

1. Flagi Miasta Lublin podnosi się w miejscach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsca obrad:
a) Rady Miasta Lublin,
b) Prezydenta Miasta Lublin.
2. Flagi Miasta Lublin można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 z okazji uroczystości, świąt i rocznic państwowych lub regionalnych.

§ 3

1. Herb i flagi nie mogą być umieszczane na produktach przeznaczonych do obrotu handlowego z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 2 i 3.
2. Dozwolone jest umieszczanie na produktach przeznaczonych do obrotu handlowego herbu lub flag w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.
3. Zamieszczenie herbu w znaku towarowym, na który ma być udzielone prawo ochronne, wymaga zgody Prezydenta Miasta.
4. Zgoda Prezydenta, o której mowa w ust. 3 stanowi podstawę do zawarcia umowy określającej zasady używania herbu i warunki odpłatności.

§ 4

1. Herb, flagi i hejnał Miasta mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający im należną cześć, powagę i szacunek.
2. Używanie herbu, flag i hejnału Miasta nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta.
3. Podmioty określone w § 1 ust. 1 powinny używać herbu i flag w kształcie, proporcjach i barwach zgodnych z wzorami graficznymi przedstawionymi w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.
4. Dozwolone jest umieszczanie na produktach wytwarzanych w celu niekomercyjnym lub informacyjnym herbu w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.
5. Prezydent Miasta może zakazać używania herbu lub flagi, jeżeli podmiot uprawniony używa herbu lub flag z naruszeniem zasad określonych w ust. 1 i 2.

Załącznik nr 1 - Herb Miasta Lublin

Barwy herbu:
1/ czerwona: Pantone 1788C (C=0, M=87, Y=91,K=0)
2/ zielona: Pantone 368C (C=65, M=0, Y=100, K=0)
3/ złota: Pantone 874C; żółta: Pantone 116C (C=0, M=15, Y=94, K=0)
4/ srebrna: Pantone 877C

Załącznik nr 3 - flaga Miasta Lublin

Barwy:
1. czerwona: Pantone 1788C (C=0, M=87, Y=91, K=0)
2. zielona: Pantone 368C (C=65, M=0, Y=100, K=0)

Załącznik nr 4 - flaga urzędowa Miasta Lublin

Barwy:
1. czerwona: Pantone 1788C (C=0, M=87, Y=91, K=0)
2. zielona: Pantone 368C (C=65, M=0, Y=100, K=0)
3. złota: Pantone 116C (C=0, M=15, Y=94, K=0)
4. srebrna: Pantone 877C

Załącznik nr 5 - hejnał Miasta Lublin

Cały statut Miasta Lublin