Symbole Lublina

MDK 2
powrót

Elżbieta Żurek
Sławomir Jacek Żurek

Cztery lubelskie "wspinaczki"
Gra terenowa
Scenariusz interdyscyplinarnej wycieczki muzealnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Działania przygotowawcze

Zajęcia odbywają się w czterech obiektach architektonicznych ważnych dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miasta. W każdym wypadku nauczyciele (np. historii, wiedzy o społeczeństwie, religii, sztuki i języka polskiego) muszą zadać sobie trud wspólnego przygotowania czterech elementów procesu dydaktycznego, bądź ustalenia programu zajęć z pracownikami edukacyjnymi tych obiektów. Tego typu wycieczkę może też przygotować wychowawca we współpracy z rodzicami.

Cele operacyjne
Uczeń:

 • zwiedza Ośrodek "Brama Grodzka Teatr - NN", Muzeum Historii Miasta w Bramie Krakowskiej, Muzeum Sakralne Archidiecezji Lubelskiej na Wieży Trynitarskiej; Ratusz Miejski, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2;
 • formułuje pytania dotyczące historii Lublina;
 • rysuje swoje wyobrażenie obiektu historycznego;
 • zapisuje dedykację dla postaci historycznej;
 • pisze krótki wierszyk o koguciku z Wieży Trynitarskiej;
 • werbalizuje prośby do prezydenta;
 • przygotowuje plastyczny dziennik podróży.

Środki dydaktyczne

 • arkusze papieru
 • kartki
 • kredki i inne przybory do pisania
 • kserokopie fragmentu wiersza Józefa Czechowicza

"Wspinaczka" dydaktyczna
1. Wspinaczka pierwsza (Brama Grodzka) - lubelscy Żydzi

Część pierwsza zajęć ma charakter społeczno-historyczny. Uczniowie wędrują po Ośrodku "Brama Grodzka Teatr - NN" jak po ulicach żydowskiego miasta, słuchają historii mówionej, będącej relacją współczesnych mieszkańców Lublina o ich dawnych sąsiadach - Żydach, oglądają makietę przedwojennego Lublina. Na końcu zapisują cztery pytania do Henia Żytomirskiego (ich rówieśnika zamordowanego na Majdanku, którego historię poznają w trakcie zwiedzania), dotyczące jego codziennego życia. Wrzucają je do wcześniej przygotowanej skrzynki.
Uczniowie wspinają się w labiryncie korytarzy ośrodka, aby poznać żydowskich mieszkańców Lublina.

2. Wspinaczka druga (Brama Krakowska) - historia Lublina

Część druga zajęć ma charakter typowo historyczny i odbywa się w Muzeum Historycznym Lublina znajdującym się w Bramie Krakowskiej. Uczniowie wędrują w nim przez wieki, przyglądając się eksponatom pochodzącym z dawnego miasta. Na koniec rysują swoje wyobrażenie fary św. Michała, niegdyś widocznej z wieży Bramy Krakowskiej. Wymyślają też dedykację adresowaną do założyciela miasta - Władysława Łokietka i umieszczają ją na odwrocie swojej pracy.
Uczniowie wspinają się na wieżę Bramy Krakowskiej, aby poznać historię Lublina.

3. Wspinaczka trzecia (Brama Trynitarska) - chrześcijaństwo w Lublinie

Część trzecia zajęć ma charakter społeczno-religijny i odbywa się w Muzeum Sakralnym Archidiecezji Lubelskiej znajdującej się na Wieży Trynitarskiej. Na każdym z pięter wieży nauczyciel lub przewodnik opowiada o jednym wyznaniu chrześcijańskim mieszkańców Lublina (np. na pierwszym piętrze o katolicyzmie, na drugim - o prawosławiu, na trzecim - o protestantyzmie). Na tarasie widokowym uczniowie wspólnie z nauczycielem rozpoznają obiekty sakralne należące do poszczególnych wyznań. Przy okazji można też wspomnieć o działaniach ekumenicznych prowadzonych na terenie miasta (ekumeniczna pasterka, droga krzyżowa, listopadowa procesja po cmentarzu przy ulicy Lipowej). Następnie nauczyciel odczytuje fragmenty Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, a dzieci wskazują wymieniane w nim obiekty.
Uczniowie wspinają się na Wieżę Trynitarska, aby poznać wielokulturowy Lublin.

4. "Wspinaczka" czwarta (Ratusz) - Lublin współczesny

Część czwarta zajęć ma charakter społeczno-polityczny i odbywa się w Ratuszu Miejskim. Uczniowie przemieszczając się po budynku (na jego kolejne poziomy), poznają strukturę organizacyjną tej instytucji. Dowiadują się, czym jest Rada Miejska, na czym polega praca radnych, czym zajmuje się prezydent i jego zastępcy. Następnie piszą na kartkach prośby do prezydenta miasta dotyczące potrzeb młodzieży Lublina i pozostawiają je w sekretariacie. Kończąc wycieczkę wychodzą na taras widokowy i oglądają widok, jaki się z niego rozciąga.
Uczniowie wspinają się po schodach Ratuszu, aby poznać współczesność Lublina.

Ewaluacja

Zwieńczeniem zajęć jest wizyta w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ulicy Bernardyńskiej. Po zwiedzeniu placówki uczniowie wykonują (na miejscu) plastyczne dzienniki podróży po Lublinie, będące podsumowaniem działań edukacyjnych.