Pakiet Edukacyjny

MDK 2
powrót

Elżbieta Żurek

Sławomir Jacek Żurek

 

"Zgubne skutki picia wódki"

O konsekwencjach nadużywania alkoholu

Scenariusz lekcji czwartej (grudzień)

Uwagi wstępne

Poniższa lekcja jest ostatnią z serii profilaktyki alkoholowej, stąd też ma charakter podsumowujący, lecz jednocześnie treści podczas niej wykorzystane będą przydatne na zajęciach dotyczących asertywności.

Cele operacyjne

Uczeń:

  • na podstawie relacji anonimowych alkoholików wypełnia tabelkę dotyczącą skutków nadużywania alkoholu (reperkusje społeczne, zawodowe, psychosomatyczne);
  • formułuje pytania na temat omawianych zagadnień do psychologa, policjanta, lekarza;
  • opracowuje, a następnie prezentuje relację alkoholika (w formie pisemnie przygotowanych opowiadań narracyjnych, relacji, wywiadu, komiksu), akcentując reperkusje nadużywania napojów alkoholowych;
  • generuje pomysły na akcję mającą na celu przeciwstawienie się praktyce sprzedawania alkoholu nieletnim;
  • przygotowuje szkolny pakiet antyalkoholowy;
  • publikuje informacje dotyczące objawów w różnych fazach uzależnień oraz ośrodków pomocy uzależnionym (gazetka szkolna lub szkolna strona internetowa).
Środki dydaktyczne
  • relacje anonimowych alkoholików zamieszczone na stronie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie - www.mdk2.lublin.pl
  • arkusze szarego papieru i flamastry
  • koperta i kartka papieru dla każdego ucznia
Przebieg zajęć

1. Kilkoro uczniów odczytuje relacje anonimowych alkoholików zamieszczone na stronie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie (patrz środki dydaktyczne), a pozostali uczniowie podczas słuchania zwracają uwagę na przedstawiane w relacjach skutki nadużywania alkoholu.

2. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy opracowujące trzy kręgi zagadnieniowe: reperkusje społeczne, zawodowe i psychosomatyczne nadużywania alkoholu (1). Wynik pracy zapisują na arkuszach papieru i zawieszają w widocznym miejscu. Przykładowo wypełniona tabela:

Reperkusje społeczne

(grupa pierwsza)

Reperkusje zawodowe (grupa druga)

Reperkusje psychosomatyczne

(grupa trzecia)

utrata kontroli nad własnymi, codziennymi obowiązkami, np. w przypadku osób dorosłych mogą to być zaniedbania w wychowaniu i edukacji dzieci, rozpad rodziny, cierpienia bliskich, pojawiające się problemy finansowe wynikające z wydawania pieniędzy na alkohol (zadłużenie, nie zapłacone rachunki);

powolna utrata więzi społecznych, marginalizacja oraz izolacja;

osłabienie więzi rodzinnych - utrata kontaktu emocjonalnego z najbliższymi;

konflikty z prawem (stosowanie po pijanemu przemocy, rozboje, morderstwa, wypadki spowodowane prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu kończące się kalectwem lub śmiercią niewinnych ludzi);

utrata szacunku innych.

częste nieobecności w pracy wynikające z niemożności prowadzenia działalności zawodowej po spożyciu alkoholu;

wypadki łączące się z utratą zdrowia lub życia wynikające z osłabionej uwagi lub utraty czujności na stanowisku pracy;

­ogólne osłabienie zdolności do pracy;

brak możliwości rozwoju zawodowego;

degradacja zawodowa lub ostateczne zwolnienie z pracy.

­

powolna utrata sensu i celu własnego życia;

zaburzenia psychiczne i neurologiczne, np.: agresywność, drażliwość, zły nastrój, osłabienie woli i panowania nad sobą, bezsenność, niepokój, stany depresyjne (łącznie z myślami samobójczymi),

­możliwość utraty pamięci, osłabienie uwagi, deliria i stany szaleństwa kończące się hospitalizacją w szpitalach psychiatrycznych;

agresja prowadząca do przestępstw;

znaki głodu alkoholowego (przy odtruciu): drżenie ciała, nudności, wymioty, bóle żołądka, nadmierne pocenie się, nerwowość, poirytowanie, koszmary, halucynacje, konwulsje;

upośledzenie układu pokarmowego i układu krążenia;

zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania na nowotwór.

3. Liderzy każdej grupy prezentują wyniki pracy, a pozostali uczniowie uzupełniają ich wypowiedzi.

4. Następnie zapisują na kartkach po jednym pytaniu do psychologa, policjanta i lekarza (dotyczącym omawianych zagadnień). Koperty z kartkami wrzucają do specjalnie przygotowanej skrzynki (na wzór urny wyborczej). Pytania te mogą stanowić punkt wyjścia do spotkania na temat profilaktyki uzależnień z przedstawicielami powyższych profesji lub wskazówkę dla nauczyciela dotyczącą dalszej pracy nad profilaktyką uzależnień.

5. Uczniowie metodą burzy mózgów generują pomysły na akcję mającą na celu przeciwstawienie się praktyce sprzedawania alkoholu nieletnim.

Praca domowa (do wyboru)

1. Przygotowuj samodzielnie opracowaną fikcyjną relację z życia młodego człowieka (gimnazjalisty lub maturzysty), który popadł w alkoholizm (i pragnie podjąć leczenie), akcentując reperkusje nadużywania napojów alkoholowych. Prace mogą być przygotowane w formie pisemnie opracowanych opowiadań narracyjnych, relacji, wywiadów, komiksu itp.

2. Zaprojektuj tzw. szkolny pakiet antyalkoholowy (na który złożą się np.: projekt akcji prewencyjnych, foldery i plakaty, konkursy, naklejki, ulotki itp.)

3. Przygotuj w formie artykułu informacje na temat dynamiki uzależnienia od alkoholu (objawy) w jego czterech fazach: przedalkoholowej, wstępnej, ostrej i przewlekłej (do gazetki szkolnej lub na szkolną stronę internetową) - wykorzystaj materiały zamieszczone w artykule Iwony Niewiadomskiej, Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu? , s. 5-25, [w:] Alkohol, alkoholizm i ja , Lublin 2002. Umieść w nim także adresy placówek pomagających uzależnionym:

1. OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1, tel./fax: (081) 534 72 19

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Karłowicza 1, tel. 532 13 82
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Karłowicza 1, tel. 534 74 04
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

Przychodnia Leczenia Uzależnień
ul. Karłowicza 1, tel. 532 29 79
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

Program Substytucyjnej Terapii Metadonem
Al. Tysiąclecia 5, tel. 532 77 37

2. WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Abramowicka 4b, tel. 744 22 28, 744 30 61 w. 373
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 (kontakt indywidualny w godz. 8.00-16:00)
- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Abramowicka 4b, tel. 744 22 28, 744 30 61 w. 373
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Abramowicka 2, tel. 744 30 61 w. 354
- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu

3. ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH
ul. Abramowicka 2, tel. 744 30 61 w. 356, 357

Punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie:

Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej SOPRA
ul. Jutrzenki 6, tel. 527-53-01

Stowarzyszenie STOP
- pomoc dla osób w sytuacji kryzysowej i ofiar przemocy w rodzinie
ul. Towarowa 19, tel. 748-38-89

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym
Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja"
ul. Abramowicka 2f, tel. 744-42-77, 743-91-11

Punkt konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie, filia Nr 4
ul. Kompozytorów Polskich 8, tel. 536-08-02

Punkt konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie filia Nr 2
ul. Kresowa 9, tel. 749-96-05

Punkt konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie filia Nr 4
ul. Piekarska 27, tel. 536-08-32

Punkt konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie filia Nr 5
ul. Nałkowskich 114, tel. 745-69-82

Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia"
ul. Samsonowicza 25, tel. 443-43-13

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Rodzina"
ul. Jana Pawła II 11, tel. 527-73-66

Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Narutowicza 54, tel. 743-66-13

Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar Przemocy "KONTAKT"
ul. Nałęczowska 25, tel. 533-79-99

Lubelskie Centrum Trzeźwości
ul. Szewska 1, tel. 532-31-42

Stowarzyszenie "Trzeźwe Życie"
ul. Karłowicza 1, tel. 532 13 82

Uwaga!

Adresy te zamieszczone są też na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie (pod hasłem: "Do kogo zwrócić się po pomoc?").

(1) Można w tym celu wykorzystać artykuł Społeczne skutki nadużywania alkoholu Agnieszki Kopiel, zamieszczony na podanej w środkach dydaktycznych stronie internetowej