WYSTAWA

Wernisaż:
2 marca 2016 r.
godz. 14:14

Wystawa Katedry Grafiki Artystycznej Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wystawa Katedry Grafiki Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, odbywająca się w ramach programu Miesiąc Grafiki Łódzkiej, to prezentacja twórczości obecnie pracujących pedagogów, wybranych studentów, absolwentów i doktorantów. Reprezentują oni łódzkie środowisko graficzne, którego oblicze katedra kształtuje już od ponad 40. lat. Powstała w 1971 roku z inicjatywy wybitnych artystow i profesorów Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego i Leszka Rózgi. Niepodważalny autorytet jakim cieszyli się ci artyści i pedagodzy przyciągał do ich pracowni wielu utalentowanych studentów, którzy następnie stali się kontynuatorami artystycznych idei i koncepcji swoich mistrzów, rozwijając i wzbogacając je o nowe wartości stylistyczne i doświadczenia warsztatowe.

Absolwenci Katedry Grafiki Warsztatowej (taka nazwa funkcjonowała do 2014 roku) wyróżniali się zawsze oryginalną stylistyką i poetyką oraz perfekcjonizmem warsztatowym. W powszechnej opinii rozpoznawani byli albo jako Łódzka Szkoła Drzeworytu, a przypadku technik wklęsłodrukowych jako Szkoła Leszka Rózgi. Należy również wspomnieć, że już w pierwszych latach funkcjonowania katedry staraniem prof. Romana Artymowskiego i Andrzeja Smoczyńskiego do programu włączona została technika sitodruku w tamtych czasach jeszcze nie przez wszystkich zaliczana do druku artystycznego. Była ona pierwszą w Polsce pracownią serigrafii. Dzisiejsza łódzka Katedra Grafiki Artystycznej, w porównaniu do jej początków z lat 70-tych, kiedy to istniały tylko trzy pracownie obejmujące cztery techniki druku ze skromnym zapleczem warsztatowym, rozwinęła się do siedmiu profesjonalnie wyposażonych pracowni o wszechstronnych możliwościach, dając studentom nieograniczone pole artystycznej wypowiedzi.

Do Katedry Grafiki Artystycznej obecnie należą następujące pracownie:

Pracownia Podstaw Grafiki Warsztatowej kierowana jest przez dr hab. Krzysztofa Wieczorka, który wraz z asystentem mgr Damianem Idzikowskim kształci studentów zgodnie z duchem programu swojego poprzednika prof Jerzego Leszka Staneckiego. Zajęcia są obligatoryjne dla studentów I i II roku na kierunku Grafika. Celem pracowni jest zapoznanie studentów z szerokim wachlarzem technik graficznych, odkrywanie możliwości inspiracyjnych i kreacyjnych oraz uświadamianie własnych preferencji estetycznych w graficznych działaniach artystyczno-warsztatowych.

Pozostałe pracownie są wolnego wyboru i należą do przedmiotow specjalnościowych (dyplomujących).

Pracownia Technik Drzeworytniczych została założona przez profesora Stanisława Fijałkowskiego, a przez ponad 30 lat prowadzona była przez profesora Andrzeja Bartczaka. W ostatnich latach rozszerzyła swój zakres programowy o książkę artystyczną. Dzisiaj pod nazwą Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej kierowana jest przez profesora Dariusza Kacę, któremu asystuje dr Andrzej Stall. Obok grafik wykonywanych w najbardziej tradycyjnej formule realizacyjnej w pracowni powstają również tą metodą obiekty i instalacje ideowo odpowiadające pojęciu książka.

PracowniaTechnik Wklęsłodrukowych od jej powstania do 1994 roku prowadzona była przez profesora Leszka Rózgę charyzmatycznego pedagoga i wybitnego artystę. Nadał on jej niepowtarzalny styl, który dla wielu jego absolwentów, stał się wyznacznikiem wartości estetycznych. Obecnie pracownia prowadzona jest przez profesora Krzysztofa Wawrzyniaka i jego asystentkę dr hab. Alicję Habisiak-Matczak, którzy otworzyli pracownię na nowe obszary rozwiązań formalnych odpowiadające współczesnym trendom grafiki.

Pracownię Litografii założył profesor Romana Artymowski, później przez wiele lat prowadził ją profesor Jerzy Grabowski, a aktualnie kieruje nią profesor Witold Warzywoda z pomocą asystenta dr Tomasza Matczaka. Tutaj, obok tradycyjnej litografii, studenci mają szansę poznawać także inne techniki należące do druku płaskiego, oparte o technologiczną innowacyjność. Współistnienie w programie dydaktycznym pracowni klasycznego podejścia do litografii i eksperymentalnych, niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych odzwierciedla preferencje prowadzących. Realistyczno - metaforyczne przedstawienia profesora Witolda Warzywody drukowane są z kamienia, natomiast prace dr Tomasza Matczaka powstają przy użyciu techniki cyfrowej i matryc polimerowych.

Pracownia Sitodruku, powstawała jako warsztat należący do pracowni Litografii i była pierwszym krokiem w realizacji szerokiej koncepcji profesora Artymowskiego, zakładającej otwarcie dydaktyki artystycznej na nowe techniki druku. W późniejszych latach, rozwijana i unowocześniana przez profesora Andrzeja Smoczyńskiego uzyskała samodzielność w 1992 roku. Stała się ważnym miejscem nie tylko dla działań stricte artystycznych, ale także studiem realizacyjnym dla projektantów graficznych. Dobre tradycje pracowni kontynuuje dzisiaj profesor Agata Stępień z asystentem mgr Piotrem Skowronem.

W ostatnich latach katedra wzbogaciła się o dwie nowe pracownie.
Pierwszą, Pracownię Technik Cyfrowych założył profesor Grzegorz Chojnacki. Jego inicjatywa była odpowiedzią na naglącą potrzebę wyjścia naprzeciw rosnącym zainteresowaniom studentów obrazem generowanym komputerowo, ale również koniecznością zdefiniowania sposobów wprowadzenia nowego narzędzia do dydaktyki artystycznej. Asystentem w tej pracowni jest mgr Robert Jundo.

Drugą i najmłodszą pracownią w Katedrze jest Pracownia Technik Łączonych, założona przez profesora Sławomira Ćwieka w 2008 roku, ktorą wspólnie prowadzi z asystentem mgr Pawłem Kwiatkowskim. Głównym jej celem jest stworzenie studentom możliwości swobodnego wyboru graficznych środków ekspresji, które najlepiej będą odpowiadały ich kreatywnym poszukiwaniom. Dlatego w pracowni w dowolny sposób łączone są ze sobą wszystkie metody graficzne, w tym również techniki quasigraficzne i rysunkowe.

Nie można w sposób jednoznaczny określić czy przypisać do jakiegoś nurtu, charakteru prac artystów grafików związanych z katedrą. Cechuje je różnorodność postaw twórczych i współistnienie tradycyjnych wartości wraz z nowatorskimi rozwiązaniami stylistycznymi. Często klasycznymi metodami wyrażane są na wskroś współczesne idee, a nowości techniczne adoptowane są do klasycznych konwencji. Pielęgnowanie ciągłości i stałości aksjologicznej zawsze było ważnym elementem programu katedry a to pozwalało artystom skutecznie przeciwstawiać się wszechogarniającym produktom kultury masowej i promować prawdziwie wrażliwe i refleksyjne przeżycie artystyczne. Mam nadzieję, że ta wystawa to potwierdzi i pozostawi w pamięci oglądających jak najlepsze wrażenia estetyczne.

Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowaj ASP w Łodzi
dr hab. Sławomir Ćwiek prof. ASP